Algemene Voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden van Claudia Snouck Hair, Beauty & Feet zijn van toepassing op alle door ons gesloten overeenkomsten, behandelingen en afspraken.

Annuleringsbeleid 

Gemaakte afspraken voor het inzetten, dan wel verwijderen, van Hairextensions kunnen tot maximaal 48 uur van tevoren kosteloos geannuleerd worden. Voor pedicurezorg geldt 24 uur. Bij annulering binnen deze tijd is Claudia Snouck Hair, Beauty & Feet gemachtigd €40,00 per gereserveerd uur in rekening te brengen. Hier wordt uitgegaan van de voor u gereserveerde tijd voor de afspraak. Ook wanneer u niet verschijnt op de gemaakte afspraak wordt aan u €40,00 per gereserveerd uur in rekening gebracht.
Extensions welke speciaal voor u op kleur, structuur en lengte besteld zijn, dienen bij annuleren van de afspraak afgenomen te worden. En worden bij u, onder aftrek van de aanbetaling, in rekening gebracht. 

Verzorgingsadvies

Het verzorgingsadvies mbt de Hairextensions, welke u mee krijgt op uw eerste afspraak en welke na te lezen is op onze website, maakt onderdeel uit van deze algemene voorwaarden. Hairextensions kunnen bij een verkeerde verzorging of te lange draagtijd schadelijk zijn voor uw eigen haar. Leef het verzorgingsadvies goed na en laat uw hairextensions nooit langer dan 4 maanden zitten.

Indien het verzorgingsadvies niet wordt nageleefd is Claudia Snouck Hair, Beauty & Feet niet aansprakelijk voor schade aan het eigen haar dan wel aan de hairextensions.

Klachtenafhandeling 

Indien u een klacht heeft of indien er sprake is van schade aan uw eigen haar of de hairextensions dient u te allen tijde direct, maar in ieder geval binnen 3 dagen na het ontstaan van de klacht of de schade, contact op te nemen met Claudia Snouck Hair,  Beauty & Feet. Deze zal in dat geval haar uiterste best doen om de schade te beperken cq op te lossen. U dient hieraan uw medewerking te geven en ons hiertoe in de gelegenheid te stellen. Bij gebreke daarvan kan Claudia Snouck Hair, Beauty & Feet niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade of vordering.

Een klacht laat uw betalingsverplichting onverlet. Het geeft geen recht om verdere betalingen op te schorten, te verrekenen of om de overeenkomst te ontbinden.

Beperking aansprakelijkheid

Indien Claudia Snouck Hair, Beauty & Feet op enigerlei wijze aansprakelijk is te houden voor enige schade, dan is haar schade beperkt tot directe schade en maximaal tot het bedrag dat gemoeid is met de desbetreffende behandeling. Gevolgschade is in ieder geval uitgesloten voor vergoeding.

Indien u uw hairextensions zelf heeft verwijderd dan wel door een derde heeft laten verwijderen is Claudia Snouck Hair, Beauty & Feet niet aansprakelijk voor eventuele schade aan uw eigen haar ten gevolge van dit verwijderen of voor de schade aan de hairextensions.

Op het moment dat u of een derde uw hairextensions heeft behandeld is Claudia Snouck Hair, Beauty & Feet niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de hairextensions dan wel uw eigen haar.

Claudia Snouck Hair, Beauty & Feet is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een verstoorde hormoonhuishouding, medicijngebruik, stress, zwangerschap, een operatieve ingreep, chemische behandeling, allergische reacties dan wel andere omstandigheden welke van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van uw eigen haar.

Ook is Claudia Snouck Hair, Beauty & Feet niet aansprakelijk voor ontstekingen aan voeten door onzorgvuldige (wond)zorg. Deze dienen door de huisarts en/of wondverpleegkundige gezien cq behandeld te worden. 

Betaling 

Bij gebreke van betaling aan Claudia Snouck Hair, Beauty & Feet bent u wettelijke rente verschuldigd. Ook maakt Claudia Snouck Hair, Beauty & Feet dan aanspraak op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. Deze incassokosten komen dan voor rekening klant.

Privacywet AVG 

Bij het aangaan van de klant / leveranciersverhouding geeft u Claudia Snouck Hair, Beauty & Feet toestemming om gegevens over u en uw afspraken / behandeling(en) te verwerken in het kader van de te verlenen service. Deze toestemming omvat mede het:

  1. het verwerken van persoonsgegevens aanwezig in mijn klantendossier;
  2. verstrekken van persoonsgegevens aan derden voor betalingen, automatische incasso's etc.